پژوهشگران آمریکایی، فناوری جدیدی ابداع کرده‌اند تا امکان جذب و استفاده از دی‌اکسید کربن هوا را فراهم کنند.

View Article

Share