چکیده

از آنجاییکه مصالح ساختمانی سازه ای موجود به علل مختلفی دچار فرسودگی می شوند ، محققان در حال انجام روند تکمیل مصالحی هستند که کاربرد سازه ای دارند. از ویژگی های این “مصالح خود رشد” (Self-grow) این است که عملکرد آنها مانند عملکرد یک بافت زنده است که می تواند در طول زمان خود را حفظ کرده و در صورت نیاز خود را ترمیم نماید.

شرح

مصالح سازه ای که هم اکنون در پروژه های ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرند به علل مختلفی چون گذشت زمان و آسیب، دچار فرسودگی می شوند و همچنین توان محدودی برای واکنشی سریع به تغییرات در محیط اطراف خود دارند.

در مقابل مواد زنده بیولوژیکی مانند استخوان، پوست بدن، پوست درخت و مرجان دارای خواصی هستند که در مقایسه با مواد فاقد حیات ساخته شده توسط انسان دارای مزایای خاصی هستند. این مواد بیولوژیک می توانند رشد کرده، خود را در هنگام آسیب ترمیم نموده و در پاسخ به تغییرات محیطی اطراف خود واکنش نشان دهند.در این راستا محققان در حال انجام روند تکمیل مصالحی هستند که کاربرد سازه ای دارند. از ویژگی های این مصالح این است که عملکرد آنها مانند عملکرد یک بافت زنده است که می تواند در طول زمان خود را حفظ کرده و در صورت نیاز خود را ترمیم نماید.

تمرکز بر روی پروژه “مصالح مهندسی” یکی از برنامه های سازمان پروژه های پیشرفته تحقیقاتی دفاعی است تا با بهره گیری از نتایج آن بتوان این مصالح را در هر منطقه و محلی رشد داد. دستیابی به این امکان خود عامل مهمی در تمرکز زدایی از تولید مصالح است و به بیانی دیگر این قابلیت ها نشان دهنده تاثیرات سودمند باکتری ها در صنعت ساخت و ساز هستند.

بیشتر بخوانید

Share
Top