برای دهه های متمادی ساختمان ها از تجهیزاتی با قابلیت کنترل اختصاصی و سیستم های خودکار برای بهبود عملکردهایی چون گرمایش، تخلیه، تهویه، روشنایی و ایمنی و حفاظت بهره می بردند. امروزه این ابزار و کنترل داده های موجود به شکلی یکپارچه در ساختمان هایی که هوشمند نامیده می شوند بکار می روند و می توانند عملیاتی چون نظارت، تشخیص و و تنظیم سیستم های موجود را برای اهداف مورد نظر به انجام برسانند.”تیم کینگ” و “روی مونز” می نویسند: فناوری پیشرفته فیلتر حسگرها و نگهداری پیشگیرانه می توانند عواملی باشند تا نگرانی های مربوط به سلامت و بهداشت را در ساختمانها و به ویژه در دوره همه گیری ویروس کوید 19 و یا فراتر از آن برطرف نمایند. حسگرها و تحلیل ها می توانند برای نظارت دقیق بر ساختمان، تهیه اطلاعات مربوط به ردیابی ارتباطات بین افرادّ، هنگامی که یکی از ساکنان بیمار می شود و عملکرد تاسیسات گرمایشی، تخلیه و تهویه در اتاق های جدا یا ایزوله شده بکار روند.ا

بیشتر بخوانید

Share