در جریان توسعه یک مسیر تند رو وسایل نقلیه، از 10 خط به 15 خط که در شهر آستین ایالت تگزاس انجام شد، طراحان پروژه تصمیم گرفتند تا با اجرای سیستمی شامل پل های پیش ساخته قوسی شکل بتنی، جریان روان آب های موجود در بخش های تازه ساخته شده را سامان دهی کنند.ه

از مزاریای این طرح این بود که موجب جلوگیری از هزینه های اضافی ناشی از جابجایی تاسیسات موجود در محل شده و همچنین کاهش در دوره زمانی اجرای پروژه گردید.در این پروژه 42 قطعه بتنی باکس کالورت توسط دو چرثقیل در زمانی کوتاه در محل مورد نظر نصب شدند.ه

 

ابیشتر بخوانید

Share