آزمایش مقاومت سازه های بلند در برابر زلزله در کشور انجام شد

.بزرگترین آزمایش اتصال تیر به ستون دنیا در محل بزرگترین آزمایشگاه پیشرفته مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله انجام شد

ادامه مطلب

Share